Privacy Policy

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ALPHATECH TECHNOLOGY S.R.L.,

С настоящата политика за защита на данните Alphatech Technology S.R.L. се задължава да осигури адекватно ниво на защита на данните. Политиката се прилага в съответствие с изискванията на Общия регламент за защитата на данни 2016/679.

ПОВЕРИТЕЛНОСТТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА

Alphatech Technology S.R.L. се стреми да гарантира поверителността и автентичността на данните на физическите лица, прилагайки и спазвайки законовите разпоредби, подходящи технически и организационни мерки.

КАКВИ ЛИЧНИ ДАННИ СЪБИРАМЕ, С КАКВА ЦЕЛ И ЗА КАКЪВ ПЕРИОД?

Личните данни, които събираме (име, имейл, телефон, уеб сайт) използваме единствено с цел да Ви предоставим поисканата от Вас информация за нашите услуги или да се свържем с Вас за същото, след заявка от Ваша страна.

Когато вече не са нужни и спазвайки законоустановените срокове, данните подлежат на изтриване, освен ако законът изисква съхраняването им за по-дълъг срок. Alphatech Technology S.R.L. не обработва специални категории лични данни.

В случай на обработване на данни въз основа на предоставено съгласие от субекта на данни, при оттегляне на съгласието данните се изтриват.

ОСНОВАНИЯ ЗА ОБРАБОТКА

Чл. 6, параграф1, б. „а“,и б. „е“ от GDPR.

ИЗПОЛЗВАНИ ДЕФИНИЦИИ

Администратор на лични данни

Alphatech Technology S.R.L. е администратор на лични данни, който събира и обработва лични данни, при изготвяне на оферти, договори, както и да изпраща поискани информационни съобщения.

Лични данни

Лични данни означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано (субект на данни). Физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице. Специални категории лични данни са лични данни, които разкриват расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в синдикални организации, генетични данни, биометрични данни за целите единствено на идентифицирането на физическо лице, данни за здравословното състояние или за сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическо лице.

Обработване на лични данни

Обработване означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

ПОЛИТИКА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТКИ (COOKIE POLICY)

Сайта ни не използва бисквитки.

СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИТЕ

Обработката се осъществява въз основа на Общия регламент на ЕС за защита на данните (ОРЗЛД) и на Закона за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни (ЗИДЗЛД). Стараем се да осигурим максимална поверителност и автентичност на данните, както и устойчивост на системите и услугите, свързани с обработването на данни.

С КОГО СПОДЕЛЯМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?

Можем да предем лични данни на трети страни само при наличието на правно основание за това, само след съгласуване с ръководството на дружеството и при наличието на писмено искане за предоставяне на информация от съответните упълномощени органи.

Във всички останали случаи на искане на информация за субекта на данните, ще съгласуваме това със субекта на данни.

ПРАВА НА СУБЕКТИТЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

1. Субектите на данни, по-специално служители, клиенти, лица за контакт с доставчици на стоки и услуги, имат право на достъп до данните и по – специално да получат информация за:

    • категориите лични данни, които се обработват;

    • целите на обработване;

    • пред които се или ще бъдат разкрити личните данни при необходимост и на какво основание;

    • при възможност, срока на съхранение на личните данни или критериите, използвани за определянето на този срок;

    • когато субекта на данни не е предоставил лично данните си, кой е техният източник.

2. Субектът на данни има право да поиска нас да коригираме неточни или неактуални лични данни.

3. Субектът на данни има право да поиска от нас да изтриев свързаните с него лични данни, като това се случва само ако не е налице правно основание, въз основа на което да се извършва обработването. Решението за изтриване на данните е на управителния орган.

4. Субектът на данни има право да поиска от нас да ограничим обработването на неговите лични в случаите когато:

    • точността на личните данни се оспорва от субекта на данните, за срок, който позволява на администратора да провери точността на личните данни;

    • обработването е неправомерно, но субектът на данните не желае личните данни да бъдат изтрити, а изисква вместо това ограничаване на използването им;

    • администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но субектът на данните ги изисква за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;

    • субектът на данните е възразил срещу обработването и е в очакване на проверка дали законните основания на администратора имат преимущество пред интересите на субекта на данните.

5. Субектът на данните има право да получи личните данни, които го засягат и които той е предоставил на Alphatech Technology S.R.L., в структурирана, широко използвана и пригодна за машинно четене форма. Субектът на данни има право да прехърли тези данни на друг администратор.

6. При всеки случай, в който данните бъдат коригирани, изтрити, пренесени или обработването бъде ограничено, „ИНТЕРПРЕД - СВЕТОВЕН ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР„ АД уведомява субекта на данни.

7. При обработката на искания е необходимо да се установи по безспорен начин идентичността на субекта, отправил искането. За целта, ако е възможно, от организационна гледна точка, се изисква представянето на лична карта или друг официален документ със снимка. Копия на лични карти не се правят.

8. Когато личните данни се обработват въз основа на дадено съгласие, субектът на данни има право да оттегли даденото съгласие, при което обработването се преустановява и данните се изтриват, в случай че не е налице друго правно основание за обработването им.

9. Всяко запитване във връзка със защитата на данни се документира.

10. Всички запитвания, свързани с правата на субектите на данни, се отправят в свободна форма и се докладват на управителите. Действия по упражняване на търсеното право се извършват след разрешение на управителите.

11. Искането се разглежда в рамките на 30 дни от получаване на молба. При необходимост този срок може да бъде удължен с още два месеца, като се взема предвид сложността и броя на исканията.

12. В случай, че не желаете да получавате съобщения от нас, моля да потвърдите това на privacy@alphatech.technology.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТ С АДМИНИСТРАТОРА НА ЛИЧНИ ДАННИ:

Alphatech Technology S.R.L.

Адрес: Aleea Peana 3, Фискален номер: 39928084, Рег. J12 / 4358/2018, град Клуж-Напока,

privacy@alphatech.technology.

НАДЗОРЕН ОРГАН НА БЪЛГАРИЯ

Имате право да подадете сигнал до надзорния орган на България - Комисията за защита на личните данни, www.cpdp.bg. 

Address

София,
ул. Иван Сусанин 45

Buftea Business Center, Strada Buftea 5, Cluj-Napoca 400000, Romania 

Contact
Email: info@appy.ro
Tel: +40 728 858 989
Tel: +359 888 379 386
Tel: +359 889 758 989

APPY for
Restaurants

Mobirise web page creator - Check this